ප්‍රාචීන භාෂා පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව 2019

January 20
Loading Events

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 60 වන සංවත්සරයට සමගාමීව මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද ප්‍රාචීන භාෂා පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව 2019 පෙබරවාරි මස 20 වන දින පැවැත්වීමට නියමිතය. ඒ සඳහා විස්තාරිත පර්යේෂණ පත්‍රිකා කැඳවීම 2019 ජනවාරි මස 05 වන දින දක්වා සිදු වේ.

පර්යේෂණ සැසියේ සභාපති: 

මහාචාර්ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි
+94718666333

සම්බන්ධිකාරක :

දිලාන් පන්චන ජයසිංහ මහතා
+94712992130 / +94773837329

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Details

Date:
January 20