විද්‍යෝදය ශිෂ්‍ය පර්යේෂණ දිනය 2019

5th December 2019 @ 1:00 pm - 6th December 2019 @ 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨය සංවිධානය කරන විද්‍යෝදය ශිෂ්‍ය පර්යේෂණ දිනය විශ්ව විද්‍යාලයීය සුමංගල ශාලාවේදී 2019 ඔක්තෝබර් මස 1 සහ 2 යන දිනයන්හිදී පැවැත්වේ.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා : http://fhss.sjp.ac.lk/vurd/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Details

Start:
5th December 2019 @ 1:00 pm
End:
6th December 2019 @ 5:00 pm