ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන තාක්ෂණයන් මඟින් ඩෙංගු රෝග විනිශ්චය වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳ වැඩමුළුව

27th November 2019 @ 8:00 am - 28th November 2019 @ 5:00 pm