ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන තාක්ෂණයන් මඟින් ඩෙංගු රෝග විනිශ්චය වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳ වැඩමුළුව

November 27 @ 8:00 am - November 28 @ 5:00 pm