කළමනාකරණ පීඨයේ නම්නිකරන වැඩසටහන

කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ නම්නිකරන වැඩසටහන 2019 දෙසැම්බර් මස 02 වනදා විශ්වවිද්‍යාලයීය බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී පැවැත්විය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩබලන උපකුලපති ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා, පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය යු. අනුර. කුමාර මහතා සහ අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධානීන් ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී විය.

 

 

Category Posts

Welcome Ceremony and Orientation Program of the Faculty of Management Studies and Commerce

The Faculty of Management Studies & Commerce (FMSC), ceremonially welcomed their new batch of students for the academic year 2019/2020, on 02nd December 2019. Snr. Prof Sudantha Liyanage; Acting Vice-Chancellor of the university, Dr. U Anura Kumara; Dean of the Faculty of Management Studies and Commerce, Deans of other faculties and Heads of Departments graced this occasion with their presence. Further, the academic staff of the faculty, senior students, new students, and their parents also participated in this occasion.

This two-day orientation program encapsulated lectures delivered by the well-experienced academics of the university on numerous topics such as study skills, student discipline and student welfare which are pertinent to students as newcomers. The field visit brought out the vivacity of the students by giving them a taste of the university culture. The orientation program ended in an efficacious note, after enlightening the novel students about their new venture and the future that lies ahead of them.

 

 

Category Posts