කළමනාකරණ පීඨයේ නම්නිකරන වැඩසටහන

කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ නම්නිකරන වැඩසටහන 2019 දෙසැම්බර් මස 02 වනදා විශ්වවිද්‍යාලයීය බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී පැවැත්විය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩබලන උපකුලපති ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා, පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය යු. අනුර. කුමාර මහතා සහ අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධානීන් ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී විය.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News