ජ’පුර විද්‍යාඥයින් මාරාන්තික ඩෙංගු උණ රෝගය සඳහා ප්‍රතිකාර සොයා ගනී

ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඩෙංගු පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය විසින් මාරාන්තික ඩෙංගු උණ රෝගය සඳහා සාර්ථක ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් සොයාගැනීම සම්බන්ධයෙන් 2017 ජුලි මස 23 වැනිදා ඉරිදා ඉංග්‍රීසි පුවත්පතක ලිපියක් පලවිය.

සම්පුර්ණ ලිපිය කියවීම සඳහා පිවිසෙන්න : www.sundayobserver.lk/2017/07/16/features/finally-promising-drug

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News