2018 දකුණු ආසියානු BMJ සම්මාන උළෙලේදී ආචාර්ය භවන්ත ගමගේ මහතා වසරේ විශිෂ්ටතම ශල්‍ය කණ්ඩායමට අයත් සම්මානය දිනා ගනී

2018 දකුණු ආසියානු BMJ සම්මාන උළෙලේදී දකුණු ආසියාවේ සෞඛ්‍ය රැකවරණයේ හඳුනාගත් විශිෂ්ටතමයන් හට සහ ආදර්ශවත් කැපවීමක් පෙන්නුම් කල වෛද්‍ය සහ ශල්‍ය අංශයන්හි අය හට උපහාර දැක්වීම සිදු කෙරිණ. 2018 දී රටවල් 9ක නාමයෝජනා 1500කින් අවසාන පූර්ව වටයට 435ක් ද අවසාන වටයට 10ක් ද වශයෙන් වූ තෝරා ගැනීමෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය භවන්ත ගමගේ මහතා වසරේ විශිෂ්ටතම ශල්‍ය කණ්ඩායමට අයත් සම්මානය දිනා ගන්නා ලදී.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News