ශිෂ්‍ය හුවමාරු, පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති සහ සංස්කෘතික වැඩසටහන් සහයෝගීතාව පිලිබඳ සාකච්ඡා කිරීමේ අන්තර්ක්‍රියා සැසියක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ චීන අධ්‍යාපනික ආයතනයක් සමඟ ශිෂ්‍ය හුවමාරු, පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති සහ සංස්කෘතික වැඩසටහන් සහයෝගීතාව පිලිබඳ සාකච්ඡා කිරීමේ අන්තර්ක්‍රියා සැසියක් 2017 දෙසැම්බර් මස 12 වැනිදා පෙ.ව. 11.00 ට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදයාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨයේදී පැවැත්වූ අතර මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ද සහභාගී විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News