බුද්ධ වන්දනාමය හා ධර්මදේශනාමය පින්කම

කළමනාකරන හා වාණිජ විද්යා පීඨයෙහි සිසුන් විසින් සංවිධානය කරන ලද බුද්ධ වන්දනාමය හා ධර්මදේශනාමය පින්කම මාර්තු මස 29 වන දින විශ්ව විද්යාලයීය බුද්ධ මන්දිරයේදී පැවත්විණි.

Category Posts