ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ නම්නිකරණ වැඩසටහන 2020

ශ්‍රී  ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයට අධ්‍යයන වර්ෂ 2020 සඳහා නව සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම 2020 ජනවාරි මස 13 වන දින සිදුවිය. එහි නම්නිකරන වැඩසටහන 2020 ජනවාරි මස 13 වනදා සිට 2020 ජනවාරි මස 29 වනදා දක්වා පැවැත්වේ.

ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ලලීන් කරුණානායක මහතා, විශ්වවිද්‍යාලයීය ලේඛකාධිකාරී කේ. ජී. බ්‍රිටෝ මහතා, අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානීතුමන්ලා සහ තවත් සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක  ප්‍රධානත්වයෙන් නම්නිකරන වැඩසටහනේ පළමු දිනය පැවැත්විණ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News