වෘතිය නිපුණතා සංවර්ධන සමිතියේ වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය වෘතිය නිපුණතා සංවර්ධන සමිතියේ වාර්ෂික පාරිසරික සංවේදිතා ව්‍යාපෘතිය ලෙස වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019 ජනවාරි 23 වැනි දින හලාවත ප්‍රදේශයේ මුතුපන්තිය වෙරළ තිරයේදී පැවැත්විණ. මෙම අවස්ථාවට 100කට අධික සිසුන් සංඛ්‍යාවක්, ආරච්චිකට්ටුව පොලිසියේ නිලධාරීන්, පරිසර අධිකාරී නිලධාරීන් හා ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමා සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News