තාක්ෂණ පීඨයේ නව වැඩබලන පීඨාධිපතිනිය ලෙස ආචාර්ය රේණුකා නිල්මිණි මහත්මිය පත්කෙරේ

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ නව වැඩබලන පීඨාධිපතිනිය ලෙස ආචාර්ය ඒ.එච්.එල්. නිල්මිණි මහත්මිය 2020 ජනවාරි මස 6 වන දින විශ්වවිද්‍යාලයීය වැඩබලන උපකුලපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා විසින් පත් කරන ලදී.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts