ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ උපදෙස් මත ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු පහත සඳහන් පරිදි ආරම්භ කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල පීඨාධිපති කමිටුව තීරණය කර ඇත.

මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය – 2019.05.14
ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය – 2019.05.14
කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය – 2019.05.15
වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨය – 2019.05.14
සම සෞඛ්‍ය විද්‍යා පීඨය – 2019.05.14
ඉංජිනේරු පීඨය – පසුව දැනුම් දෙනු ඇත.
තාක්ෂණ පීඨය – 2019.05.14

නේවාසිකාගාර විවෘත වන දිනය – 2019.05.13

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts