නිබන්ධන සහ උපුටා දැක්වීම් දත්ත එකතුව සඳහා ප්‍රවේශය ජුනි 22 දක්වා

විශ්වවිද්‍යාලීය පර්යේෂණ කවුන්සිලය මගින් නිබන්ධන සහ උපුටා දැක්වීම් දත්ත එකතුව සඳහා අත්හදා බැලීමේ ප්‍රවේශයක් ලබා දී ඇති අතර එහි කල් ඉකුත් වීමේ දිනය 2018/06/22 වේ.

ප්‍රවේශය පිලිබඳ තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/news/scopus-can-accessed-free-22nd-june-japura-users/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News