අධ්‍යයන පර්යේෂණ වල වැඩිදියුණුව සඳහා එක්සත් රාජධානියේ වෝවික් සරසවිය සමඟ ජ’පුර සහයෝගීතාවක

එක්සත් රාජධානියේ වෝවික් සරසවියේ මහාචාර්ය දුලිනි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සමඟ හමුවක් 2017 දෙසැම්බර් මස 18 වැනිදා විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවති අතර මෙහිදී විශ්වවිද්‍යාල 2 ක අතර අධ්‍යයන පර්යේෂණ වල වැඩිදියුණුව උදෙසා සහයෝගීතාවක් පිලිබඳ සාකච්ඡා කෙරුණි.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News