උපකුලපතිවරු හා අධ්‍යක්ෂකවරු කමිටු විශිෂ්ඨතා සම්මාන 2018

උපකුලපතිවරුන් හා අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ කමිටුව විසින් 2006 වසරේ සිට සැම වර්ෂ 2 කට වරක් ප්‍රධානය කරනු ලබන “උපකුලපතිවරු හා අධ්‍යක්ෂකවරු කමිටු විශිෂ්ඨතා සම්මාන” මේ වසරේත් පවත්වනු ලබන අතර ඒ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම අවසාන දිනය 2018 ජුලි මස 31 වැනිදා වේ.

අදාළ විස්තර බා ගත කරගැනීම සඳහා යොමුව

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News