ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට ඇගයීමේ එමරල්ඩ් සම්මානය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය 2015 සිට 2018 දක්වා කාලය තුල එමරල්ඩ් අන්තර්ගතයේ ඉහළම පරිශීලකයා ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර විය. එම සම්මානය 2019 සැප්තැම්බර් මස 18 වන දින පැවති ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාලයාධිපතිවරුන්ගේ ජාත්‍යන්තර සමුළුවේදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය පුස්තකාලයාධිපතිතුමිය වෙත පිරිනමන ලදී.

මෙම සම්මානය ලබා ගැනීම සඳහා මහත් සහයෝගයක් සැපයූ උපකුලපති තුමාට, පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලයට එමරල්ඩ් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සමස්තයක් වශයෙන් කැපවූ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාවට පුස්තකාලයාධිපතිතුමිය ස්තූති කරන ලදී.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News