එක්සත් රාජධානියේ අධ්‍යයන ප්‍රකාශන ආයතනයකින් ජපුර ඇගැයේ

2018 සැප්තැම්බර් මස 20 වැනිදා පැවති ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාලාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය අන්තර්ජාතික සමුළුවේදී එක්සත් රාජධානියේ අධ්‍යයන ප්‍රකාශන ආයතනයක් මඟින් එහි ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකාව තුල 2015 සිට 2017 දක්වා වැඩියෙන්ම භාවිත කල විශ්වවිද්‍යාලය ලෙස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සම්මානයෙන් පුදනු ලැබිය.

මෙම සම්මානය හිමි වීමේ ප්‍රවෘත්තිය 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 20 වැනිදා පැවති පුස්තකාල කාරක සභාවේදී ප්‍රකාශ කල අතර ඒ වෙනුවෙන් මඟ පෙන්වූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාට සහ කැපවීමෙන් සේවය කරන පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලයටද මේ දත්ත ගබඩාව භාවිතා කරන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාවටද විශේෂ ස්තුතිය පුද කළේය.

Category Posts

Emerald Award of Appreciation for USJP

The University of Sri Jayewardenepura was recently awarded for consistently being Top User of Emerald content from the year 2015 to 2017 in Sri Lanka. This award of appreciation was presented to the Librarian of USJP by the Emerald Publishing Group at the International Conference of University Librarians Association of Sri Lanka (ICULA 2018) held on 20th September 2018.

This news was announced at the Library Committee meeting held on 8th October 2018, and the Librarian stated that it was able to achieve this award due to the strong support provided by the Vice Chancellor, dedication and commitment of the Library Staff for making aware of Emerald database, and the high usage of the database by the whole university community.

Category Posts