ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග අභිනන්දන උත්සවය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා මෑතකදී ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය ධුරයෙන් පිදුම් ලද අතර ඒ වෙනුවෙන් කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද අභිනන්දන උත්සවය 2018 ජුලි මස 26 වැනිදා පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News