2018 තෘතික ශිෂ්‍ය වැඩසටහනකදී දුලාන් ඩයස්ට රන් සම්මානයක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ අවසන් වසර උපාධි අපේක්ෂකයෙක් වන දුලාන් ඩයස් විසින් 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 09 සිට 13 වැනිදා දක්වා චීනයේ පැවති ආසියා පැසිෆික් තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ මිත්‍රත්ව සම්මාන 2018 දී තෘතික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන් රන් සම්මානය දිනා ගත්තේය. පරිගණක විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ආචාර්ය ටි. ජි. අයි. ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් අධික්ෂණය කල මෙම ව්‍යාපෘතිය දුලාන් ඩයස් මහතා විසින් ඔහුගේ අවසන් වසර පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිය ලෙස ඉදිරිපත් කල අතර මෙමඟින් ගීත වල පද භාවිත කරමින් ස්වයංක්‍රියව සංගීත ස්වර නිර්මාණය සිදු විය.

දකුණේ සිට ; ආචාර්ය ටි. ජි. අයි. ප්‍රනාන්දු, මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග සහ දුලාන් ඩයස් මහතා

ආචාර්ය ටි. ජි. අයි. ප්‍රනාන්දු සහ ආචාර්ය ඒ.එච්.එල්. නිල්මිණි මහත්මිය

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News