මහාචාර්ය ඕපාත මහතා ‘මානව සම්පත් අධ්‍යයනය පිළිබඳ හොඳම මහාචාර්ය’ සම්මානය ලබයි

2019 ජූලි මස 17 වන දින කොළඹ ටාජ් සමුද්‍රා හෝටලයේදී පැවැත්වූ ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන නායකත්ව සම්මාන ප්‍රදාන උළලේදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ මානව සම්පත් කළමනාකරණ අධ්‍යනාංශයේ ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය එච්.එච්.ඩී.එන්.පී ඕපාත මහතා ‘මානව සම්පත් අධ්‍යයනය පිළිබඳ හොඳම මහාචාර්ය’ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන ලදී.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News