ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ නෝවා කණ්ඩායම Maestro-2019 හි දෙවන අනුශූරයන් බවට පත්විය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ චතුනි පෙරේරා, අශ්විනි රත්නායක, සඳුමිනි කල්දේරා යන දෙවන වසර උපාධි අපේක්ෂක සිසුවියන් විසින් නොවා කණ්ඩායම නමින් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයීය Rotaract Club විසින් සංවිධානය කරන ලද ව්‍යාපාර අභියෝග තරඟයකට සහභාගී වී දෙවන අනුශූරයන් බවට පත්ව ඇත.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts