ආහාර විද්‍යා හා තාක්ෂණවේදය අධ්‍යනාංශයේ කණ්ඩායම් දෙකක් සහසක් නිමැවුම් 2019දී සම්මාන දිනා ගනී

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ ආහාර විද්‍යා හා තාක්ෂණවේදය අධ්‍යනාංශයේ  සිසු කණ්ඩායම් දෙකක් විසින් සහසක් නිමැවුම් 2019 හිදී රිදී සහ රත්තරන් පදක්කම් දිනා ගනී.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News