කථිකාචාර්ය ඉසුරු කාරියවසම් මහතා හට එක්සත් රාජධානියේ උසස් අධ්‍යාපන ඇකඩමියෙන් අධිශිෂ්‍යත්වයක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ උද්භිද විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ කථිකාචාර්ය ඉසුරු යූ. කාරියවසම් මහතා හට එක්සත් රාජධානියේ උසස් අධ්‍යාපන ඇකඩමියෙන් අධිශිෂ්‍යත්වයක් ලබා දී ඇත.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News