ජපුර වසරේ පර්යේෂකයා ජෛවරසායන විද්‍යාඥ මහාචාර්ය චන්ද්‍රිකා

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය විසින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවයේදී වසරේ පර්යේෂකය ලෙස වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයේ ජෛවරසායන අධ්‍යනාංශයේ මහාචාර්ය උඩුමලගල ගමගේ චන්ද්‍රිකා මහත්මිය වසරේ පර්යේෂකය සම්මානය ලබා ගත අතර ඒ පිලිබඳ ප්‍රශ්න පුවත්පතක පල වූ ලිපිය සඳහා ප්‍රවේශය පහතින් ඇත.

USJP names biochemistry scientist, Prof. Chandrika researcher of the year

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News