හොඳම මානව සම්පත් කළමනාකරණ මහාචාර්යවරයා – මහාචාර්ය එච්. එච්. ඩී. එන්. පි. ඕපාත

2018 පෙබරවාරි මස 23 වැනිදා ඉන්දියාවේ පැවති ලෝක මානව සම්පත් සංවර්ධන සම්මේලනයේදී හොඳම මානව සම්පත් කළමනාකරණ මහාචාර්යවරයා ලෙස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය එච්. එච්. ඩී. එන්. පි. ඕපාත මහතා නම්කෙරුණි.

වැඩිදුර විස්තර : World-HRD-Congress-Named-Prof-HHDNP-Opatha-as-the-best-HRM-Professor

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News