ජ’පුර අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සහ ශිෂ්‍යයන් සඳහා “ගූගල් පංතිකාමරය”

ගූගල් ආයතනය මඟින් සංවර්ධිත නොමිලේ සපයන සේවාවක් වන “ගූගල් පංතිකාමරය” හරහා පැවරුම් නිර්මාණය, බෙදා හැරීම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම සිදු කල හැකිය.

පිවිසෙන්න www.sjp.ac.lk/classroom

භාවිතා කරන ආකාරය

ජංගම දුරකථන යෙදුම

iOS සහ Android ජංගම දුරකථන සඳහා ද යෙදුමක් පවතින අතර ඒ හරහා පින්තුර ලබාගෙන පැවරුම් සඳහා සම්බන්ධ කල හැකි අතර අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය රහිතවද මෙය භාවිතා කල හැකිය.

මේ සඳහා ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/blog/google-classroom-japura-staff-students

“ගූගල් පංතිකාමරය” පිලිබඳ ගැටළුවක් ඇතිනම් සම්බන්ධ වන්න

මහාචාර්ය හිරාන් අමරසේකර
වෙබ් කණ්ඩායම ප්‍රධානි
වන හා පාරිසරික විද්‍යාඅධ්‍යයනාංශය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

විද්‍යුත් ලිපිනය : web@sjp.ac.lk
වෙබ් කාර්යාලය : අභ්‍යන්තර දුරකථන පද්ධතිය 1892
තාක්ෂණික ගැටළු සදහා සහභාගිවන්න : තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය +94 11 2758 757

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News