ඕස්ට්‍රේලියාවේ අජාන් සුජාතෝ තෙර සමඟ හමුවක්


බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ බෞද්ධ සමිතියේ ආචාර්ය අජාන් සුජාතෝ තෙර සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ඇතුළු විශ්විද්‍යාලීය ප්‍රජාව අතර හමුවක් 2018 මැයි මස 25 පැවති අතර උන්වහන්සේ විසින් රචිත පොත් ඇතුළු වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/buddhism/meeting-bhante-ajahn-sujato-australia/

Category Posts

A Meeting with Bhante Ajahn Sujato from Australia


A meeting with Bhante Ajahn Sujato, a teacher at the Buddhist Society of Western Australia and the founder of Santi Forest Monastery in New South Wales, was held on 25th May 2018 at the boardroom of the administrative building of the University.

Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of University Sri Jayewardenepura, Prof. Sudantha Liyanage, Dean of the Faculty of Applied Science, Dr. Anura U. Kumara, Dean of the Faculty of Management Studies and Commerce, Mr. Gnanasiri Brito, registrar of the university participated in the event.

Reverent Mahasangha including Prof. Madagoda Abhayathissa, Ven. Prof. Magammana Paññananda, and several academic members of the university also participated in the meeting.

Bhante Ajahn Sujato, a former musician has become a Buddhist monk in 1994. He has taken his higher ordination in Thailand and lived there in forest monasteries and remote hermitages. He has spent several years at Bodhinyana Monastery in Western Australia before founding Santi Forest Monastery in New South Wales in 2003. Ajahn Sujato has written several books including “A Swift Pair of Messengers” and “A History of Mindfulness”. He has guided the development of SuttaCentral.net since its founding in 2004 and is now translating the 4 main Nikayas into English, to be made available in the public domain (bswa.org/teachers/bhante-sujato).

Category Posts