ஆய்வு

research ஆய்வு

workshop_of_fas
“ஆராய்வு விதிமுறைகள் மற்றும் விஞ்ஞான ரீதியான அவனம்” தொடர்பான குறும் பாடநெறியின் சமர்பன விழா ஜூன் மாதம் ஆம் திகதி பட்ட கற்கை பீடத்தில் இடம்பெற்றியது.
Read More