නවෝත්පාදන වාණිජකරණය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා තිරසාරත්වය සඳහා කේන්ද්‍රයට ප්‍රතිපාදන

නවෝත්පාදන වාණිජකරණය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වන හා පාරිසරික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ තිරසාරත්වය සඳහා කේන්ද්‍රයට රුපියල් මිලියන 35 ක ප්‍රතිපාදන හිමිව තිබේ.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/innovation-commercialization-enhancement-grant-center-sustainability-cfs/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News