ආචාර්ය භවන්ත ගමගේ මහතා ඉන්දියාවේ චෙන්නායි නගරයේදී කථනයක් පවත්වයි

උපදේශක ශල්‍ය වෛද්‍ය සහ ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ශල්‍ය අධ්‍යනාංශයේ ජෙය්ෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය භවන්ත ගමගේ මහතා කීර්තිමත් AMASI (Association of the Minimal Access Surgeons of India) හිදී ඉන්දියාවේ චෙන්නායි නගරයේදී 2018 දෙසැම්බර් මස 29 වන දින කථනයක් පවත්වන ලදී.

 

Category Posts

AMASI Oration at ASICON 2018 in Chennai, India by Dr. Bawantha Gamage

Dr. Bawantha Gamage, Consultant surgeon and senior lecturer in the Department of Surgery, Faculty of Medical Sciences delivered the prestigious AMASI (Association of the Minimal Access Surgeons of India) oration at the Annual Academic sessions of the Association of Surgeons of India in 29th December 2018 in Chennai India.

Dr.Bawantha Gamage, being a Fellow of AMASI, is the first Sri Lankan surgeon to deliver this oration. The topic for the oration was “Laparoscopy”: Is it a Panacea for all abdominal surgeries?

 

Category Posts