පරිගණක ආශිත දත්ත විශ්ලේෂණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

2016 අගෝස්තු මාසයේ ආරම්භ පරිගණක ආශ්රිත දත්ත විශ්ලේෂණ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා අයදුම්පත් දැන් බාරගනු ඇත

අයදුම්පත් සදහා අවසාන දිනය  : 12.07.2016

වැඩි විස්තර සදහා :

http://mgt.sjp.ac.lk/dsc/computer-based-data-analysis/

 

 

 

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 28 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

A Training Programme on Computer Based Data Analysis by Dep. of Decision Sciences

This course is designed to provide a good foundation of quantitative methods by examining the fundamental statistical theory that drives common statistical procedures.

No prior use of statistical software applications is needed to follow this programme. However, given that the 21st millennium is here, it is assumed that students have a familiarity and comfortability with a computer.

Closing date of applying  is  extended up to 12th July.

Get more information :http://mgt.sjp.ac.lk/dsc/computer-based-data-analysis/

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 28 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts