පරිගණක ආශිත දත්ත විශ්ලේෂණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

2016 අගෝස්තු මාසයේ ආරම්භ පරිගණක ආශ්රිත දත්ත විශ්ලේෂණ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා අයදුම්පත් දැන් බාරගනු ඇත

අයදුම්පත් සදහා අවසාන දිනය  : 12.07.2016

වැඩි විස්තර සදහා :

http://mgt.sjp.ac.lk/dsc/computer-based-data-analysis/

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News