රාජ්‍ය කළමනාකරණ පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ රාජ්‍ය පරිපාලන අධ්‍යයනාංශය විසින් මෙහයවනු ලබන රාජ්‍ය කළමනාකරණ පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවේ 2018 වර්ෂය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම මේ දිනවල සිදුවේ. අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2017 දෙසැම්බර් මස 15 වැනිදා වන අතර අයදුම් පත බාගත කරගැනීම සඳහා පහත යොමුව වෙත පිවිසෙන්න.

click here to Download Application

ඩිප්ලෝමාව පිලිබඳ විස්තර අඩංගු අත්පොත බාගත කරගැනීම සඳහා පහත යොමුව භාවිත කරන්න.

Click here to download brochure 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

  1. Vidyodaya Literary Award Ceremony 2019

    September 3 @ 3:00 pm - 6:00 pm

News