අලෙවිකරණ කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ අලෙවිකරණ කළමනාකරණ අධ්‍යයනාංශය විසින් පිරිනමනු ලබන අලෙවිකරණ කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා තිබේ. එම අයදුම්පත් කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයට ගිණුම් අංක  097100140002229 (මහජන බැංකුව-ගංගොඩවිල) යටතේ රුපියල් 200.00ක් තැන්පත් කර අලෙවිකරණ කළමනාකරණ අධ්‍යයනාංශයෙන් ලබා ගත හැකිය.
එම අයදුම්පත් සහ වවුචර අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබා ගන්න.
(අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබා ගත් අයදුම්පත් සඳහා රුපියල් 200.00ක් තැන්පත් කල වවුචරය ඇමිණිය යුතුය)
අයදුම්පත් ලබා ගන්න අවසාන දිනය 2019 ජනවාරි 27වේ.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා:
අලෙවිකරණ කළමනාකරණ අධ්‍යයනාංශය – 0112802009
සම්බන්ධීකාරක -සචිත්‍රා සෝමසිරි මෙනෙවිය – 0772306267

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News