ග්‍රාමීය සංවර්ධන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – 2019/2020

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ, භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් පවත්වනු ලබන ග්‍රාමීය සංවර්ධන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2019 අප්‍රේල් 30

අයදුම්පත සහ උපදෙස් ලබාගන්න PDF.>>

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News