ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ සහතිකපත්‍ර/ඩිප්ලෝමා/උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ, කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පීඨයේ, ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනාංශයේ, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සංවර්ධන සහාය ඒකකය විසින් මෙහෙයවනු ලබන පහත සඳහන් පාඨමාලා සඳහා 2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ව්‍යවසායකයන් හා වෘත්තීයවේදීන් බඳවා ගැනීම 2019.02.24 දක්වා සිදු කෙරේ.

01. ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව- CEBM

-පාඨමාලා කාලය- වසර 01
-පාඨමාලා ගාස්තුව- රු. 60,000.00 (වාරික තුනකින් ගෙවිය හැකි අතර අවශ්‍ය අයදුම්කරුවන් සඳහා අධ්‍යාපන ණය මුදලක් සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසේ)

02. ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව- DEBM

-පාඨමාලා කාලය- වසර 01
-පාඨමාලා ගාස්තුව- රු. 70,000.00 (වාරික තුනකින් ගෙවිය හැකි අතර අවශ්‍ය අයදුම්කරුවන් සඳහා අධ්‍යාපන ණය මුදලක් සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසේ)

03. ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව- ADEBM

-පාඨමාලා කාලය- වසර 01
-පාඨමාලා ගාස්තුව- රු. 80,000.00 (වාරික තුනකින් ගෙවිය හැකි අතර අවශ්‍ය අයදුම්කරුවන් සඳහා අධ්‍යාපන ණය මුදලක් සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසේ)

අන්තර්ජාලය හරහා ලියාපදිංචි වීම සඳහා
https://goo.gl/forms/rGG9eNrH9olaLkN63

දේශණ පැවැත්වෙන්නේ ඉරිදා දිනවල ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේදීය.
අයදුම්පත් හා විස්තර සඳහා 0112758823 අමතන්න.

සමායෝජක,
සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සංවර්ධන සහාය ඒකකය,
ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනාංශය,
කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News