කළමනාකරණය පිලිබඳ ව්‍යාපාර පරිපාලන සහ විද්‍යා දර්ශනපති උපාධි

online application

අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2017 නොවැම්බර් මස 24                 

MBA ad 2017

කාලය: අවුරුදු දෙකකි
මාධ්‍ය : ඉංග්‍රීසි
පාඨමාලා ගාස්තුව: රුපියල් 500,000 / –

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/courses/mba-m-sc-in-management/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News