පොලිමර් විද්‍යාව හා තාක්ෂණය සදහා MSc උපාධිය

පොලිමර් විද්‍යාව හා තාක්ෂණය සදහා MSc උපාදි වැඩ සටහන  – 2016/2017
(රසායන විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ලබාදෙන)

polymer science and technology msc

ඉංග්‍රීසි බසින් වැඩි දුර තොරතුරු දැන ගැනීම සදහා පිවිසෙන්න.

http://www.sjp.ac.lk/courses/msc-in-polymer-science-technology/

Category Posts