ව්‍යවහාරික මුල්‍යකරණය පිලිබඳ විශාරද උපාධිය සහ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව

online application

 

Category Posts

MSc & PG Diploma in Applied Finance

Degree Programs Offered

 • M.Sc. in Applied Finance (M.Sc. AppFin)
 • Post Graduate Diploma in Applied Finance (PGD AppFin)

Lectures : Saturdays
Duration : 2 Years
Medium : English
Course Fee : Rs. 350,000/-

Application Procedure

 1. Fill the application online and submit.
 2. Pay the application fee of Rs. 1,000/- to account number 053010005717 from any People’s Bank branch.
  OR Pay online via Visa or MasterCard in LKR.
 3. After you have made the payment of application fee, upload the following documents to process your application. OR Handover to the Faculty of Graduate Studies.
  • Color photograph (2” x 2.5” – sky blue background in PNG or JPG format)
  • Birth certificate (in PDF format)
  • Certified copies of the certificates of Academic / Professional qualification (in PDF format)
  • Bank payment receipt (in PDF format) – not applicable for Visa or MasterCard payments

online application

 

 

CLOSING DATE OF APPLICATIONS:  28th of February  2017

Inquiries

Dr. Wasantha Perera
Coordinator
Applied Finance Graduate Unit
Sri Soratha Mandiraya
University of Sri Jayewardenepura
Mobile: 0715328964/0714946600
Direct: 0112758878

Ms. Hasini : +94 11 2881552 / Ms Padmini : +94 11 2881550
Faculty of Graduate Studies
University of Sri Jayewardenepura
Gangodawila
Nugegoda.

Category Posts