කාර්මික විශ්ලේෂණ රසායනය පිලිබඳ දර්ශනපති / පශ්චාත් උපාධි

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය: 2017 නොවැම්බර් මස 10

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/courses/mscpgd-in-industrial-analytical-chemistry/

අයදුම් කිරීම සඳහා : online application

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News