වතු කළමනාකරණ හා තක්සේරුකරණ දර්ශනපති/පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වතු කළමනාකරණ හා තක්සේරු අධ්‍යයන අංශය විසින් පවත්වනු ලබන වතු කළමනාකරණ හා තක්සේරුකරණ දර්ශනපති/පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා සඳහා අයදුම්පත් දැන් කැඳවා තිබේ.

අයදුම්පත් බාරගන්නා අවසාන දිනය : 2019 ජූනි මස 30 වන දින

Category Posts

Postgraduate Diploma / M.Sc. in Real Estate Management and Valuation

Applications are now called for Diploma and M.Sc. in Real Estate Management and Valuation conducted by the Faculty of Graduate Studies of the University of Sri Jayewardenepura.

Application Deadline: 30th June 2019

Category Posts