වතු කළමනාකරණ හා තක්සේරුකරණ දර්ශනපති/පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වතු කළමනාකරණ හා තක්සේරු අධ්‍යයන අංශය විසින් පවත්වනු ලබන වතු කළමනාකරණ හා තක්සේරුකරණ දර්ශනපති/පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා සඳහා අයදුම්පත් දැන් කැඳවා තිබේ.

අයදුම්පත් බාරගන්නා අවසාන දිනය : 2019 ජූනි මස 30 වන දින

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

Postgraduate Diploma / M.Sc. in Real Estate Management and Valuation

Applications are now called for Diploma and M.Sc. in Real Estate Management and Valuation conducted by the Faculty of Graduate Studies of the University of Sri Jayewardenepura.

Application Deadline: 30th June 2019

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts