පරිගණක මුලික කරගත් දත්ත විශ්ලේෂණය පිලිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2018

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය විසින් මෙහයවන පරිගණක මුලික කරගත් දත්ත විශ්ලේෂණය පිලිබඳ පුහුණු වැඩසටහනක් 2018 නොවැම්බර් මස ආරම්භ වන අතර එහි දේශන සෙනසුරාදා දිනවල පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා පැවැත්වේ.

අයදුම් කිරීමේ අවසාන දිනය : 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 30 

වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/management-commerce/training-programme-computer-based-data-analysis-call-applications-2018

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts