හරිත වසන්තය – 2019

 

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය වන හා පාරිසරික විද්‍යා අධ්‍යනාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු උත්සවය ‘හරිත වසන්තය’ 2019 අප්‍රේල් මස 04 වන දින අධ්‍යනාංශ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද , තාක්ෂණ පීඨ පීඨාධිපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතාද , ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ලලීන් කරුණානායක මහතාද, අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ද  මෙම උත්සවය සඳහා සහභාගී වූහ.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News