ජපුර ඉන්දියානු මහා කොමසාරිස් කාර්යාලයේ නියෝජිතයන් හමුවේ

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ ඉන්දියානු මහා කොමසාරිස් කාර්යාලයේ නියෝජිතයන් අතර හමුවක් 2018 මාර්තු මස 22 වැනිදා විශ්වවිද්‍යාලීය පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේ රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විය.

එහිදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ විශ්විද්‍යාලයේ පවතින විවිධ රටවල මධ්‍යස්ථාන අතරට ඉන්දියානු මහා කොමසාරිස් කාර්යාලයේ සහයෝගය ද ඇතිව ඉන්දියානු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කරන බවය. එමගින් සිසුන්ගේ සංස්කෘතික හැකියාවන් ඉදිරිපත් කිරීමට හා නිරාවරණය කිරීමට අවස්ථාවන් සැලසෙනු ඇත. එහිදී අදහස් දැක්වූ ඉන්දියානු මහා කොමසාරිස් කාර්යාලයේ නියෝජිතයන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාව පුරා සංවිධානය කිරීමට නියමිත යෝග වැඩසටහන් මාලාවේ වැඩසටහන් කිහිපයක් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේද පැවැත්වීමට සුදානම් බවය.

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News