කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ නව පිඨ ගොඩනැගිල්ල

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ නව පිඨ ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම 2018 පෙබරවාරි මස 22 සුබ මොහොතින් සිදුකෙරිණි. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය යු. අනුර කුමාර මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News