ජපුර ඉංජිනේරු පිඨයට “නව්‍යකරණය කල හැකි බලශක්ති විද්‍යාගාරයක්”

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පිඨය සඳහා “නව්‍යකරණය කල හැකි බලශක්ති විද්‍යාගාරයක්” ඉදිකිරිම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සූර්ය තාක්ෂණය පිලිබඳ දැවැන්ත ආයතනයක් වන ජේ. ලංකා ආයතනය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම 2018 මාර්තු මස 22 වැනිදා සිදුවිය.

මෙහිදී අදහස්‌ දැක්වූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය දැනටමත් නව නිපැයුම් සහ සොයා ගැනීම් ධෛර්යමත් කිරීම සඳහා මං පෙත් විවර කර ඇති බවය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News