ඉංජිනේරු පීඨය හා මොබිටෙල් ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුම පිහිටුවීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය ඉංජිනේරු පීඨය හා මොබිටෙල් ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් පිහිටුවන ලදී. මෙම අවස්ථාවට විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද ඉංජිනේරු පීඨ පීඨාධිපති ආචාර්ය චමින්ද කොන්තසිංහ මහතාද අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානීන්ද ආචාර්යවරුන්ද මොබිටෙල් ආයතනයේ ව්‍යවසාය ව්‍යාපාර සාමාන්‍යාධිකාරී ප්‍රභාත් ගමගේ මහතාද එම ආයතනයේ තවත් පිරිසක්ද සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News