ජපුර මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ රැකියා පොළ 2018

March 13 @ 8:00 am - March 15 @ 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශක ඒකකය මඟින් මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයන් සඳහා සංවිධානය කරන ජපුර රැකියා පොළ 2019 මාර්තු මස 4 සිට 8 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Details

Start:
March 13 @ 8:00 am
End:
March 15 @ 5:00 pm