ව්‍යාපාර පරිපාලනය (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2017 නම්නීකරණ වැඩසටහන

ශී‍්‍ර ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 2017 ව්‍යාපාර පරිපාලනය (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වූ බාහිර උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා වූ නම්නීකරණ වැඩසටහනක් 2017 දෙසැම්බර් මස 16 වන දින ශී‍්‍ර ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨ ප‍්‍රධාන ශාලාවේදී පැවැත්විය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය යු. අනුර කුමාර මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගිවිය.

Category Posts

Bsc in Business Administration (General) External Degree 2017 – Orientation Programme

An orientation programme for the new intake of the Bachelor of Science Business Administration (General) External Degree Programme – 2017, conducted by the External Degrees and Extension Courses Unit in the University of Sri Jayewardenepura was held on 16th November 2017 at the main hall of the Faculty of Management studies and Commerce.

Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura, Dr. U. Anura Kumara, Dean of the Faculty of Management Studies and Commerce and several academic members of the university participated in this orientation programme.

 

Category Posts