පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ නව පීඨාධිපති තුමා උත්සවාකාරයෙන් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.

2019 පෙබරවාරි මස 18 වන දින පිරිත් සජ්ජායනා මධ්‍යයේ පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ නව පීඨාධිපති තුමා ලෙස මහාචාර්ය එම්.එම්.පත්මලාල් මහතා වැඩ භාර ගන්නා ලදී. මේ අවස්ථාව සඳහා සංඝයා වහන්සේලාද ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද පීඨවල පීඨාධිපතිවරුන්ද අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානීවරුන්ද ආචාර්යවරුන්ද තවත් සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක්ද සහභාගී විය.

 

Prof. M. M. Pathalal’s Academic and Research Carrer in Brief

Qualifications

 • B. Sc. (Special) degree in Zoology, University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka
 • Diploma in Japanese Language (1996), Faculty of Education in International Language, Hiroshima University, Japan.
 • Master Degree (M.Sc) in Life Environmental Science, Faculty of Agriculture, Department of Life Environmental Conservation Science, Ehime    University, Japan
 • Ph.D. (Microbial Ecology and Eco-toxicology), Integrated Collage of Agriculture, Department of Life Environmental Conservation Science, Ehime University, Japan.

Scholarships / Fellowships:

 • 2004-2005: Institute of Advance Science and Technology (AIST)
 • 2005: Institute of Health and Safety Research (IHSR), Tsukuba, Japan.
 • 2006:Department of Phototoxin, School of Pharmacology, Robert Gorden University, UK
 • 2007-2008: Leverhulm Trust Post-Doctoral Research Visiting Research Fellowship. Department of Phototoxin, School of Pharmacology, Robert Gorden University, UK
 • 2010: Global Centre for Environmental Studies, Ehime University, Japan
 • 2013-2014: Commonwealth Fellowship Robert Gordon University, UK

Awards

 • Awards for Green Jobs- World Environmental Day (5th June 2009). Awarded by the Ministry of environment and Natural Resources.
 • Presidential Scholarship Award-2005 Category 3- Award for Short term scholarships of Academic Staff of Universities
 • Presidential award for 2007-International publications in Science Index Journals
 • Presidential award for 2008-International publications in Science Index Journals
 • Presidential award for 2009-International publications in Science Index Journals
 • NRC Merit award 2011
 • NRC Merit award 2013
 • Travel grant award for the DIOXIN 2005-25th International Symposium on Halogenated Environmental Organic Pollutants and Pops, Canada. Awarded from National Science Foundation
 • Achieving the highest h- index in the faculty of Applied Sciences -2014
 • Achieving the highest h- index in the faculty of Applied Sciences -2015
 • Achieving the highest h- index in the faculty of Applied Sciences -2016
 • Achieving the highest citation impact in the faculty of Applied Sciences -2016
 • Award for publication in science Citation Index Journals-2014
 • Award for publication in science Citation Index Journals-2015
 • Award for publication in science Citation Index Journals-2016
 • Vice chancellors Award for the best research for the year 2017
 • Support Scheme for Supervision of Research Degrees (SUSRED) award
 • Support Scheme for Supervision of Research Degrees (SUSRED) award
 • Support Scheme for Supervision of Research Degrees (SUSRED) award

International Awards

 • Research Excellence Gold Medal: The Integrated Collage of Agriculture (RENDAI) Ehime University, Japan (2001)
 • Commonwealth Postdoctoral research Fellowship UK. October 2013- 2014
 • Center for Global Environmental Studies (CGES) Award 2010, Japan.
 • Leverhulme Trust visiting research Fellowship Award, UK (2007-2008)
 • Guest Researcher Post-Doctoral Award- 2004. National Institute of Animal Health, Japan.
 • Japanese Government (MONBUSHO) Scholarship (Research student Award-1995-1997).
 • Japanese Government (MONBUSHO) Scholarship (Ph.D scholarship Award-1998-2001).
 • Travel grant award for the International Symposium on Biological Responses to Chemical Contaminants; from molecular to community level, Portugal (2009). Awarded from Global COE, Ehime University, Japan
 • Visiting Research Scientist Award October 2006 – January 2007. The Robert Gordon University, Aberdeen, UK

Administrative and Professional experience

 • Council member (2017 to date) – University of Sri Jayewardenepura
 • Co-chair (2015 to date) – Research council, University of Sri Jayewardenepura.
 • Director (2015 to date) – Centre for Water Quality and Algae research, University of Sri Jayewardenepura
 • Head (2013 to date) – Department of Zoology, University of Sri Jayewardenepura
 • Deputy Proctor (2010 to 2016) – University of Sri Jayewardenepura.
 • Professor in Zoology (2009 to date)- Department of Zoology, University of Sri Jayewardenepura.
 • Senior lecturer Grade 1 (2007 to date)- Department of Zoology, University of Sri Jayewardenepura.
 • Senior lecturer Grade II (2001 to 2007)- Department of Zoology, University of Sri Jayewardenepura.
 • Probationary lecturer (1992-2001) – Department of Zoology, University of Sri Jayewardenepura.

Read More>>

Category Posts

Ceremonial Induction of New Dean of the Faculty of Graduate Studies

Prof M. M. Pathmalal assumed duties as the new Dean of the Faculty of Graduate Studies amidst the ceremonious chanting of pirith on 18th February 2019. Honorable Mahasangha and Prof. Sampath Amaratunge, Vice-chancellor of the Sri Jayewardenepura graced the event. In addition Deans of Faculties, Heads of Departments, academic members, administrative officials, non-academic members participated in the ceremony.

 

Prof. M. M. Pathalal’s Academic and Research Carrer in Brief

Qualifications

 • B. Sc. (Special) degree in Zoology, University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka
 • Diploma in Japanese Language (1996), Faculty of Education in International Language, Hiroshima University, Japan.
 • Master Degree (M.Sc) in Life Environmental Science, Faculty of Agriculture, Department of Life Environmental Conservation Science, Ehime    University, Japan
 • Ph.D. (Microbial Ecology and Eco-toxicology), Integrated Collage of Agriculture, Department of Life Environmental Conservation Science, Ehime University, Japan.

Scholarships / Fellowships:

 • 2004-2005: Institute of Advance Science and Technology (AIST)
 • 2005: Institute of Health and Safety Research (IHSR), Tsukuba, Japan.
 • 2006:Department of Phototoxin, School of Pharmacology, Robert Gorden University, UK
 • 2007-2008: Leverhulm Trust Post-Doctoral Research Visiting Research Fellowship. Department of Phototoxin, School of Pharmacology, Robert Gorden University, UK
 • 2010: Global Centre for Environmental Studies, Ehime University, Japan
 • 2013-2014: Commonwealth Fellowship Robert Gordon University, UK

Awards

 • Awards for Green Jobs- World Environmental Day (5th June 2009). Awarded by the Ministry of environment and Natural Resources.
 • Presidential Scholarship Award-2005 Category 3- Award for Short term scholarships of Academic Staff of Universities
 • Presidential award for 2007-International publications in Science Index Journals
 • Presidential award for 2008-International publications in Science Index Journals
 • Presidential award for 2009-International publications in Science Index Journals
 • NRC Merit award 2011
 • NRC Merit award 2013
 • Travel grant award for the DIOXIN 2005-25th International Symposium on Halogenated Environmental Organic Pollutants and Pops, Canada. Awarded from National Science Foundation
 • Achieving the highest h- index in the faculty of Applied Sciences -2014
 • Achieving the highest h- index in the faculty of Applied Sciences -2015
 • Achieving the highest h- index in the faculty of Applied Sciences -2016
 • Achieving the highest citation impact in the faculty of Applied Sciences -2016
 • Award for publication in science Citation Index Journals-2014
 • Award for publication in science Citation Index Journals-2015
 • Award for publication in science Citation Index Journals-2016
 • Vice chancellors Award for the best research for the year 2017
 • Support Scheme for Supervision of Research Degrees (SUSRED) award
 • Support Scheme for Supervision of Research Degrees (SUSRED) award
 • Support Scheme for Supervision of Research Degrees (SUSRED) award

International Awards

 • Research Excellence Gold Medal: The Integrated Collage of Agriculture (RENDAI) Ehime University, Japan (2001)
 • Commonwealth Postdoctoral research Fellowship UK. October 2013- 2014
 • Center for Global Environmental Studies (CGES) Award 2010, Japan.
 • Leverhulme Trust visiting research Fellowship Award, UK (2007-2008)
 • Guest Researcher Post-Doctoral Award- 2004. National Institute of Animal Health, Japan.
 • Japanese Government (MONBUSHO) Scholarship (Research student Award-1995-1997).
 • Japanese Government (MONBUSHO) Scholarship (Ph.D scholarship Award-1998-2001).
 • Travel grant award for the International Symposium on Biological Responses to Chemical Contaminants; from molecular to community level, Portugal (2009). Awarded from Global COE, Ehime University, Japan
 • Visiting Research Scientist Award October 2006 – January 2007. The Robert Gordon University, Aberdeen, UK

Administrative and Professional experience

 • Council member (2017 to date) – University of Sri Jayewardenepura
 • Co-chair (2015 to date) – Research council, University of Sri Jayewardenepura.
 • Director (2015 to date) – Centre for Water Quality and Algae research, University of Sri Jayewardenepura
 • Head (2013 to date) – Department of Zoology, University of Sri Jayewardenepura
 • Deputy Proctor (2010 to 2016) – University of Sri Jayewardenepura.
 • Professor in Zoology (2009 to date)- Department of Zoology, University of Sri Jayewardenepura.
 • Senior lecturer Grade 1 (2007 to date)- Department of Zoology, University of Sri Jayewardenepura.
 • Senior lecturer Grade II (2001 to 2007)- Department of Zoology, University of Sri Jayewardenepura.
 • Probationary lecturer (1992-2001) – Department of Zoology, University of Sri Jayewardenepura.

Read More>>

Category Posts